jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Lukáš Houdek: HopeTour

Sobota / 21. 5. 2016