jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

MEETING BRNO SPOT

20. 5. 2017 - 20. 5. 2017