jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Brněnské divadlo 1939 – 1944

Čtvrtek / 25. 5. 2017
17:00 - 19:00
Setkávací středisko brněnské německé menšiny, Jana Uhra 12

Tématem semináře jsou osudy brněnského profesionálního divadla ve třicátých letech minulého století a v době protektorátu, s důrazem na činnost německého divadla. Nelehký pokus ukázat peripetie života v tzv. Protektorátu na příkladu kulturní instituce, tradičně chápané jako jeden z klíčových pilířů německé existence uprostřed českého prostředí, se opírá o důkladnou rešerši dobového tisku a archivních materiálů. Jména jako Guido Glück nebo Karl Norbert Mrasek zrcadlí rozmanité tendence doby. Rádi bychom vzbudili zájem o živé svědectví dosud žijících pamětníků a přispěli i k záchraně dokumentů týkajících se osudů brněnského německého divadla v daném období .  Účastníci přednášky budou mít také možnost seznámit se s prostory aktivit brněnské německé menšiny.     

Přednášejí:    

PhDr. Vojen Drlík - absolvent Filosofické fakulty brněnské univerzity. Vystudoval filozofii, bohemistiku a dějiny umění. Byl dlouholetým pracovníkem brněnského rozhlasu, v letech 1989 – 2004 dramaturgem operetního souboru Národního divadla v Brně a vedoucím Památníku písemnictví na Moravě. Hudbě zůstává věrný jako předseda České společnosti Johann Strauss. M.j. je členem vedení Německého kulturního spolku region Brno.    

PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. - absolvent germanistiky a češtiny na FF MU (tehdy UJEP). Studium ukončil 1981 diplomovou prací o Friedrichu Hölderlinovi, 2006 obhájil disertaci o Emilu Hadinovi. 1994–1997 lektor češtiny na vídeňské univerzitě.  Dnes odborným asistentem Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Masarykovy univerzity. Věnuje se německy psané moravské literatuře. Je členem Internationale Robert Musil Gesellschaft a mj. také vedení Německého kulturního spolku region Brno.    

Mgr. Jiří Skoupý - absolvoval germanistiku na  FF MU, dnes  je PR manažerem významného brněnského podniku. Autor diplomové práce o Guido Glückovi, příspěvku o tomto brněnském autorovi a divadelním režisérovi v ročence Městského archivu Brno a kapitoly "Mlčící múzy" v publikaci Fenomén Kraví hora (Brno 2008.) Pořádá přednášky a dokumentuje regionální historii česko-německého soužití první poloviny 20. století.